Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

С настоящата декларация давам съгласието си личните ми данни, а именно две имена и имейл адрес, да се обработват от екипа на Fit And Strong за изпълнение и завършване на поръчка и предоставяне на заплатената стока или услуга, както и за изпращането на рекламни и информационни съобщения.

Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Потвърждавам, че съм запознат/а с възможността да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя изрично с имейл на info@fitandstrong.net.

В съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни, Fit and Strongспазваме задължителните процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп до и неправилното използване на лични данни.Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира получаването на услугата, и съгласно изискването на на действащото българскозаконодателство. За финансово –счетоводни цели, срокът за съхранение е 10 години. Данните, които обработваме въз основа на Вашето съгласие, ако няма друго основание за обработката, унищожаваме веднага, след като сте оттеглили своето съгласие.

В случай че се опасявате, че Ваши лични данни се обработват неправомерно, можете да се обърнете към националния надзорен орган за защита на данните, който за Република България е: Комисия за защита на личните данни, гр. София, ул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2, с електронен адрес: kzld@cpdp.bg и Интернет страница: www.cpdp.bg; Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма, включително и чрез мейл, съдържащо най-малко следното:

  1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
  2. описание на искането;
  3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
  4. дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram